Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sadržaja Internet prezentacije Miross D.O.O. na adresi www.miross.me (u daljem tekstu: Uslovi)

Internet prezentaciju www.miross.me (dalje u tekstu: Lokacija) pokrenuo je i uređuje Miross D.O.O Marka Miljanova 1, 81000 Podgorica, Crna Gora (u nastavku: Miross).

Prvim korišćenjem Lokacije smatra se da ste se u cjelosti upoznati sa ovim Uslovima, da su Vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate Lokaciji i ne koristite njen sadržaj. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezano za Uslove, molimo Vas da se obratite našem uredništvu na adresu info@miross.rs. Izgled i sadržaj Lokacije i Uslove možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga Vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promjenama. Smatra se da Vaše naknadno korištenje Lokacije predstavlja Vaše prihvatanje svih eventualnih izmjena Uslova.

Predmetni Uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

  • Uslovi korišćenja
  • Autorska prava
  • Garancija i uskraćivanje prava
  • Promene i prestanak važenja

1. Uslovi korišćenja

Dopušteno korišćenje

Preuzimanje i ispis obavještenja, materijala, obrazaca i sl. i pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učešće u prenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju i svakoj drugoj vrsti upotrebe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela i odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričite dozvole u pisanom obliku Miross-a i/ili drugih nosioca prava iskorišćavanja autorskih djela i autora. Ako je takva dozvola izdata, nije dozvoljeno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili intelektualno vlasništvo.

Korišćenje u komercijalne svrhe

Zabranjeno je koristiti ove stranice u komercijalne svrhe. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja Miross-a. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje sramotnih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane i posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Miross zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njihovim stranicama u cjelosti ili djelimično izbriše.

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala izričito dopustio) Miross-u neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korišćenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uslovi ove tačke su validni od trenutka dostavljanja materijala u neograničenom vremenskom roku.

2. Autorska prava

Sadržaj ove Lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Miross-u, ili je ustupljen Miross-u, a u vlasništvu je trećih osoba. Miross takođe posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove Lokacije. Nadalje, ova Lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu Miross-a ili u vlasništvu trećih osoba, a Miross je nositelj dozvole. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj Lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje i/ili korišćenje.

Slike, video i ostali multimedijalni sadržaj

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj Lokaciji isključivo su vlasništvo Miross-a. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Lokaciji pripada Miross-u, odnosno trećim osobama-partnerima Miross-a. Sva su prava zadržana. Dozvola se može dati subjektima radi korišćenja tih materijala isključivo u marketinške, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa Lokacije nije dozvoljena. Takođe, nije dozvoljena upotreba bilo kojeg materijala sa ove Lokacije u vezi sa prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definisano dopuštenje i način korišćenja sadržaja sa ove Lokacije ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatra će se ništavnim. Medijski korisnici se obavezuju u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uslova i zahtjeva prilikom korišćenja materijala sa ove Lokacije.

3. Garancije i uskraćivanje prava

Miross će uložiti razuman napor kako bi se na njegovoj Lokaciji objavljivali tačni i aktuelni podaci, ali ne preuzima odgovornost za njihovu tačnost i potpunost kao što ne daje ni pravo prigovora u tom smislu. Osim garancije za usluge/proizvode koje je Miross izričito objavio, Miross naglašava da sve materijale i sadržaje na Lokaciji treba uzeti "takvima kakvi jesu" i da se Miross ne smatra odgovornim za eventualne posledice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na Lokaciji. Miross ne garantuje da će ova Lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa i da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito i neopozivo prihvata korišćenje ove Lokacije na svoju ličnu odgovornost, bez prava prigovora.

Miross ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg dijela ove Lokacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ovu Lokaciju, prihvataju obeštetiti Miross za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korišćenjem materijala sa Lokacije od istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu.

Nadalje, Miross i podizvođači/podugovarači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda, usluga ili postupaka ovdje prikazanih i ne garantuje da korišćenje informacija, uređaja, proizvoda, usluga ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.

Politika zaštite ličnih podataka na Lokaciji

Miross korisnicima prilikom posjeta Lokaciji se obavezuje na tajnost ličnih podataka, osim ako ih korisnik ne želi dobrovoljno otkriti.

Miross se, osim u slučaju zakonske istrage, obavezuje da drugim stranama neće dozvoliti pristup primljenim ličnim podacima.

Prilikom slanja elektronske pošte (e-mail) sa ličnim podacima po kojima je moguće identifiovati korisnika, bilo e-mail porukom sa pitanjem ili komentarom ili preko obrasca koji korisnik dostavlja e-mail poštom, Miross te podatke koristi sa ciljem ispunjenja korisničkih zahteva. Miross zadržava pravo da e-mail korisnika pošalje drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na pitanja/zahtjeve korisnika - stoga Miross zadržava to pravo, sve u svrhu zaštite interesa korisnika.

Maloljetne osobe sadržaje na ovoj Lokaciji mogu koristiti isključivo uz dopuštenje roditelje dozvole odnosno na ličnu odgovornost.

Miross zadržava pravo da čuva i arhivira dostavljene lične podatke korisnika, kao i njihove preferencije korišćenja Lokacije, proizvoda i usluga Miross-a. Miross zadržava pravo da dostavljene lične podatke korisnika koristi i statistički obrađuje sa ciljem unapređenja i poboljšanja svojih proizvoda i usluga koje pruža korisnicima kao i sa ciljem poboljšanja strukture i sadržaja Lokacije.

Korisnik se slaže da Miross ima puno pravo da dostavljenje lične kontakt podatke koristi za uspostavljanje kontakta sa korisnikom sa ciljem obavještavanja o zahtjevanim proizvodima, uslugama i svim ostalim upitima i obavještenjima koji su dio operativnih poslova Miross-a, a sve u skladu sa politikom poslovanja Miross-a.

Korisnik može od Miross-a zatražiti, isključivo u pisanom obliku, brisanje i/ili ažuriranje dostavljenih ličnih podataka, ili dijela dostavljenih ličnih podataka. Miross, u slučaju djelimičnog brisanja i/ili ažuriranja podataka korisnika, zadržava pravo da u potpunosti obriše sve arhivirane lične podatke o korisniku.

Miross zadržava specijalno pravo da neograničeno arhivira i čuva lične podatke korisnika koji su u vezi sa prethodno obavljenim uslugama ili bilo kojim uspostavljenim poslovnim odnosima za račun korisnika.

Miross nije odgovoran za gubitak ličnih podataka nastao kao posledica kriminalnih i zakonom zabranjenih aktivnosti presretanja komunikacije, krađe i izvršenja malicioznih elektronskih ili fizičkih aktivnosti od strane trećih lica i nije odgovoran za štetu proisteklu iz navedenih aktivnosti, direktnu ili indirektnu.

Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično ne znači nužno da ga Miross ili bilo koji od njegovih zaposlenih i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizuje.

Uskraćivanje prava na spoljne veze

Pojava spoljnih hiperlinkova ne znači da Miross, dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve spoljne Internet lokacije ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. Miross niti bilo koji od njegovih zaposlenih, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve spoljne lokacije. Spoljne veze na ovim stranicama u skladu su sa politikom Miross-a, koji nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezane Internet prezentacije koji je dobio od svojih dobavljača. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

4. Promene i prestanak uslova korišćenja

Miross zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove Lokacije i Uslova u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uslovi se primjenjuju do njihovog raskida sa Vaše ili sa strane Miross-a. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korišćenja ove Lokacije i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih sa iste Lokacije.

Za sve ostale aktivnosti korišćenja Lokacije primjenjuju se dobri poslovni običaji i norme, kao i pozitivni zakonski propisi.

5. Jezičke nesuglasice

Ukoliko postoje jezičke nesuglasice između Uslova korišćenja na srpskom jeziku i Uslova korišćenja na engleskom jeziku, primenjuju se Uslovi korišćenja na crnogorskom jeziku.